Gizlilik Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Prime Bilgisayar Yazılım Bilişim Elektrik Elektronik Teknoloji İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 maddesi uyarınca WEB sitemiz vasıtasıyla topladığımız kişisel bilgilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta ve özengöstermekteyiz. Bu bilinçle sitemizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak toplanmasına, işlenmesine,paylaşılmasına/aktarılmasına, güvenli muhafaza edilmesine ve güvenli silinmesi/imha edilmesine önem göstermekteyiz.Bu kapsamda;

Veri sorumlusunun kimliği,

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

İlgili kişisel veri sahibi olarak haklarınız

konusunda gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Web sitemizde yer alan “Kariyer” başlığı altında yer alan formu doldurmak suretiyle kendi inisiyatifinizle tarafımıza adınız soyadınızı, elektronik posta adresinizi, iletmek istediğiniz konu ve mesajınızı, iletmektesiniz.Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajınızın değerlendirilmesi, mesajınızda iletmiş olduğunuz hususlarda sizlerle iletişime geçilmesi, iletişim kurulmak istenen konulara ilişkin istatistikler oluşturulması amacıyla işlenmektedir.Web sitemizde yer alan “Kariyer Formu/İş Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle kendi inisiyatifinizle tarafımıza adınız soyadınızı, elektronik posta adresinizi, telefon numaranızı,ikamet ettiğiniz mahalle ve ilçeyi, eğitim durumunuzu, kullandığınız programları ve mesleki deneyimlerinizi iletmektesiniz. Bu suretle tarafımıza aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz,işe alım süreci, Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajınızın değerlendirilmesi, mesajınızda iletmiş olduğunuz hususlarda sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK’da yer alan temel ilkeler ile KVKK’nın 8 ve 9 maddelerine uygun olarak; Şirketimize iletmiş olduğunuz mesajlarınızı ve taleplerinizicevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, işe alım amacıyladeğerlendirmek, için, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilerle/şirketlerle, gerekirsehizmet verdiğimiz/vermeyi taahhüt ettiğimiz müşterilerimizle paylaşabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde KVKK’nın 8 ve 9 maddelerine uygun hareketetmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirleri (maskeleme vs.)almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Şirketimize ait https://www.primeteknoloji.com.tr adresinde yer alan“İletişim Formu” ve “Kariyer Formu/İş Başvuru Formu” nu doldurmanız halinde doğrudan tarafınızdan elde etmektedir.Bu suretle elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, iş başvurunuzu değerlendirmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirme metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlığı altında belirtilen amaçlarla aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11 maddesi uyarınca veri sahibi olarak her zaman kendinizle ilgili;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır.

KVKK ve yürürlükte bulunan sair mevzuat gereği ilgili haklarınız kapsamında taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak;Şirketimizin, Mustafa Kemal Mahallesi 2125 Sok. 9/1 Çankaya/Ankara adresine şahsen, posta yoluyla veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu Çerez Politikası Prime Bilgisayar Yazılım Bilişim Elektrik Elektronik Teknoloji İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi internet sitesini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin bilgileri içermektedir.İnternet sitemizden verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizigeliştirebilmeniz için çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızınayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizikullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınıdeğiştirmediğiniz ve sitemizi ziyaret etmeye devam ettiğiniz sürece bu sitede çerezkullanımının tarafınızca onaylanmış olduğu kabul edilecektir.

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN/NASIL KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığı ile cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır.İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,İnternet sitesinin sizin ve kurumun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Oturum çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı Çerezler, bilgisayarınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla değişiklik gösterebilmektedir.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler; internet sitemizin düzgün çalışabilmesi, kullanıcıların sitede yer alanhizmetlerden yararlanabilmeleri için tutulması zorunlu olan çerezlerdir.

İşlevsel Çerezler

Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir.

ÇEREZLERİN KONTROLÜ

Cihazınızda hali hazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve internet tarayıcınızı çerezleri engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak bu durumda önemle hatırlatmak isteriz ki;çerezleri engellemeniz halinde sitemizde yer alan bazı hizmetler gerektiği çalışmayabilecektir.